سازمان غذا و دارو   :   http://www.fda.gov.ir

 وزارت بهداشت و درمان  :   http://www.behdasht.gov.ir