-         فهرست محصولات :

محصولات این شرکت متنوع در تمامی رده های درمانی و شامل انواع قرص ، شربت ، کپسول ، داروهای تزریقی و تشخیصی و داروهای شیمی درمانی می  باشد