این شرکت قابلیت تامین هرگونه محصول مورد نیاز که نیاز آن مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرارگرفته را دارا می باشد.